• พ.ศ. 2457

  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร ในครอบครัวชาวจีน
  อายุ 17 ปี เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 • พ.ศ. 2479

  หลังจากจบการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ด้วยวัย ๒๒ ปี ก็กลับมาเมืองไทย รับช่วงกิจการร้านขายยาสืบต่อจากบิดา อันเป็นเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการกตัญญูต่อบุพการี

 • พ.ศ. 2482

  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้คบหาดูใจกับคุณประไพ วิริยะพานิช บุตรสาวขุน วิจารณ์พานิช และตัดสินใจเข้าพิธีสมรสและสร้างครอบครัวร่วมกัน
  คุณประไพมีบทบาทสำคัญในการเป็นคู่คิด และเป็นแรงใจในการทางาน ทั้งงานด้านธุรกิจและงานด้านศิลปวัฒนธรรม จนเรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณเล็กมายาวนานกว่า ๕๐ ปี มีบุตร-ธิดา รวม ๖ คน

 • พ.ศ. 2490

  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อเดิม
  “บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด” ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด”
  ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อประกอบกิจการประกันวินาศภัย ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกันภัย
  ที่มีการแก้ไขใหม่ ภายใต้ชื่อปัจจุบัน “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)”
  วิริยะประกันภัย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ภายใต้หลักการ
  “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” มาตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ
  และไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ ครองความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจ
  ประกันภัยรถยนต์และประกันวินาศภัยติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี ด้วยการบริการ
  ที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายสาขาและศูนย์บริการที่ครบวงจรจำนวนกว่า 142 แห่ง
  ครอบคลุมพื้นที่ 69 จังหวัดทั่วประเทศ

 • พ.ศ. 2492

  ปี พ.ศ. 2492 คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ รับซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทธนบุรีพานิช
  ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทำธุรกิจอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต รวมทั้งเป็น
  ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อ อาทิ Chrysler, Nash, Desoto, Hillman, Humber
  และ Renault ด้วยความสามารถ และความเฉียบแหลมในการทำธุรกิจประกอบกับ
  ปรัชญาในการทำงานที่คุณเล็กยึดถือในเรื่องของการคิดค้นแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ
  เพื่อสร้างสมภูมิปัญญา และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้คุณเล็กประสบความสำเร็จ
  ในการบริหารกิจการใหญ่ระดับประเทศตั้งแต่นั้นมา


  ด้วยความรอบรู้และวิสัยทัศน์ที่แยบยล คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้ติดต่อไปยัง
  เมอร์เซเดส เบนซ์ ที่เยอรมันนีเพื่อขอเป็นตัวแทนจำหน่าย ใช้เวลาประมาณ 2 ปี
  เมอร์เซเดส เบนซ์ เห็นความตั้งใจในความกล้าในการลงทุนสร้างเครือข่ายการขาย
  และการบริการหลังการขายอย่างจริงจังจึงให้คุณเล็กเป็นตัวแทนจำหน่ายรายแรก
  และรายเดียวในประเทศไทยใน ขณะนั้น และทำให้รถยนต์ภายใต้สัญลักษณ์ดาวสามแฉก
  กลายเป็นที่เลื่องลือและบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ครอบครองมาจนถึงทุกวันนี้

 • พ.ศ. 2503

    คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ยังได้ขยายเครือข่ายธุรกิจออกไปสู่การก่อตั้ง
  บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2503 เพื่อประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่
  รวมไปจนถึงรถโดยสารประจำทาง ซึ่งปัจจุบันโรงงานแห่งนี้กลายเป็น
  โรงงานประกอบรถยนต์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยที่สุดในเอเชีย

 • พ.ศ. 2507

    ในปี พ.ศ. 2507 คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เริ่มก่อสร้าง “เมืองโบราณ”
  อาณาจักรแห่งการศึกษาที่รวมศิลปะ ความงดงามตระการตาของ
  สถาปัตยกรรมไทยทุกยุคทุกสมัย ที่นำมาบรรจงจำลองสร้างขึ้นใหม่
  ในศตวรรษนี้อย่างครบถ้วนกว่า 120 แห่ง โดยมีคุณประไพ วิริยะพันธุ์
  อยู่เคียงข้างในฐานะผู้อำนวยการเมืองโบราณ และสถานที่แห่งนี้
  กลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถใช้ในการต้อนรับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
  แห่งสหราชอาณาจักร

 • พ.ศ. 2517

  สำนักพิมพ์เมืองโบราณก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายเพื่อผลิตวารสาร เมืองโบราณ ซึ่งเป็นวารสาร วิชาการราย 3 เดือน ที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ต่อมาจึงจัดทำนิตยสาร สารคดี โดยมีการดำเนินงานและทีมงานแยกต่างหากเป็นอิสระ เมื่อแรกวางจำหน่าย นิตยสาร สารคดี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในฐานะนิตยสารที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพและการออกแบบรูปเล่มเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น

 • พ.ศ. 2524

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เริ่มก่อสร้างมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ขึ้น
  ภายใต้ชื่อ “ปราสาทสัจธรรม” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา

 • พ.ศ. 2537

  ในปี พ.ศ. 2537 งานประติมากรรม “ช้างเอราวัณ” ได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์


    พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คือกุศโลบายในการเรียนรู้ศิลปะ และศาสนาที่ส่งเสริมให้คน
  ในสังคมสมัยใหม่ ได้รู้จักหลักแห่งศาสนา ทั้ง 4 ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของ
  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งต้องการถ่ายทอดและปลูกฝังด้วยจิตวิญญาณของนักปราชญ์
  เพื่อให้มนุษย์ร่วมโลกได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะและศาสนา อันเป็นรากฐานของอารยธรรม

 • พ.ศ. 2539

  ก่อตั้งมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๘๐ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
  เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ
  และเพื่อสร้างนักวิจัยท้องถิ่นที่รู้จักตนเองและรู้จักโลก